Lasteaia eripära

Tartu Lasteaed Tripsik eripära:

  • Avastus- ja õuesõpe läbi lapse loovuse
  • Tervisedendus ja tervisliku eluviisi kujundamine
  • Ujumise algõpetus lastele

Kõige tähtsam on lapse heaolu lasteaias kogu päeva jooksul. Õpetaja ülesanne on luua turvaline, hooliv, arendavaid ja huvitavaid tegevusi pakkuv keskkond.

Lasteaia keskkond pakub kaasaegseid ning mitmekülgseid mängu ja õppimise võimalusi ning vahendeid. Laste loovuse ja individuaalsete võimete ning oskuste  mitmekülgseks arenguks lisab võimalusi kaasaegselt sisustatud loovus-töötuba.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Lasteaia tervisemeeskond on tervisedenduse eestvedajaks.  Tervisedendamist, ujumisoskuse  ja tervisliku eluviisi kujunemist toetavad tegevused lasteaia basseinis ning mitmekülgseid tegevusi (uurimuslik-avastusõpe, õuesõpe) võimaldav  avar õueala. Terviseharjumuste ja tervisliku eluviisi kujundamine toimub kogu lasteaia perioodi vältel.

Lasteaias väärtustatakse erinevate metoodikate rakendamist: Hea alguse metoodika võtete kasutamine hommikuringi ja tegevuskeskuste kaudu, “Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika, väärtuspõhine kasvatus, vaikuseminutite, projektõppe ja robootikavahendite rakendamine.

Piiluv Tripsik