Lasteaia arengukava

TARTU LASTEAED TRIPSIK ARENGUKAVA 2020-2026

Lisa Tartu Linnavalitsuse 16.03.2020. a määruse nr 9 juurde

SISSEJUHATUS

Tartu Lasteaed Tripsik arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad, valdkonnad ja tegevuskava kuueks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Lasteaia iga töötaja on teadlik arengusuundadest ning tunneb reaalset vastutust arengu nimel. Arengukava tegevussuunad annavad kindlustunde töötajatele ning tagavad järjepidevuse lasteaia juhtimisel.

Tartu Lasteaed Tripsik arengukava lähtub:

Arengukava koostamine toimus demokraatlikus protsessis, koostöös lasteaia personali, lastevanemate ja hoolekoguga. Kaasamiseks kasutati erinevaid töövorme (grupitöö, rahuloluküsitlused, enesehindamine, suulised vestlused, SWOT analüüs).

1. ÜLDANDMED

Õppeasutuse nimi: Tartu Lasteaed Tripsik

Aadress: Kaunase pst 67, 50706 Tartu
Kaunase pst 22 Sipsiku maja
Telefon: 7361549, 53083667
E-post: tripsik@tartu.ee
Kodulehekülg: tripsik.tartu.ee

Koolitusluba: 5310 HTM, tähtajatu
Õppekeel eesti keel
Rühmad 19 rühma, 348 last

Õppeasutuse pidaja aadress:
Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond
Raekoja plats12, Tartu

2. LASTEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA

Tartu Lasteaed Tripsik on alusharidust pakkuv munitsipaalasutus, mis lisaks haridusstandardit tagavale õppe – ja kasvatustegevusele võimaldab lastele täiendavaid tingimusi loometegevuseks, teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.
Lasteaia Tripsik Triinu ja Taavi maja on tüüpprojekti järgi ehitatud basseiniga lasteaed, milles on 13 rühma, 3 sõimerühma ning 10 aiarühma. Maja avati 15 septembril 1983.
Lasteaia Tripsik Sipsiku maja, milles on 1 sõimerühm ja 5 aiarühma, avati 9. märtsil 2009 kaasaaegselt renoveerituna. Sipsiku maja hoone teises tiivas paiknevad mitmed asutused ja firmad, sh Päevakeskus Kalda ja kohvik Daily. Sipsiku maja turvalisuse tagamiseks on paigaldatud videovalve.
Tartu Lasteaed Sipsik ja Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi on alates 1. jaanuarist 2020 üks organisatsioon, mis kannab ühist nime Tartu Lasteaed Tripsik.
Tänaseks on kaks maja ühtse juhtimisega uus organisatsioon, mille üleminekuperiood kestis õppeaastal 2018/2019.
Tartu Lasteaed Tripsik on linna suurim lasteaed: lapsi 344 ja rühmi kokku 19.
Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia Tripsik uus ühendatud õppekava, mille aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Lasteaia mõlemas majas on aastate jooksul välja kujunenud oma traditsioonid ja üritused.
Lasteaed Tripsik on lastesõbraliku mängu-ja õpikeskkonnaga, lapsest ja tema eripäradest lähtuv ning peredega koostööd tegev haridusasutus.
Olulisel kohal on laste väärtushinnangute kujundamine, kellega tegelevad professionaalsed pedagoogid ja erialaspetsialistid, kasutuses on kaasaaegne info-ja kommunikatsioonitehnoloogia. Tartu Lasteaed Tripsik on peret toetav ja alushariduse omandamist võimaldav lasteasutus.

3. LASTEASUTUSE VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

VISIOON: Oleme töötajate ja lastevanemate poolt hinnatud ning laste poolt armastatud lasteaed, kus peame tähtsaks tervislikke eluviise, loovust, mängulisust ja avastamisrõõmu.

MISSIOON: Lasteaed võtab ühinemisel parima kahe maja sünergiast nii õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel kui asutuse arendustöös tervikuna.

Lasteaia põhiväärtused on:

KOOSTÖÖ – oleme avatud uutele ideedele ja koostööpartneritele. Toetame koostöös lastevanematega lapse mitmekülgset arengut. Tegutseme koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel läbi jagatud vastutuse.

LOOVUS – tahame ja julgeme proovida teistsuguseid või uusi lahendusi ja õpime igast kogemusest. Vaatame maailma avatud meele ja uudishimuga, jagame häid mõtteid teistega.

HOOLIVUS – hoolime iga lapse ja töötaja heaolust, tervisest ja saavutustest ning meid ümbritsevast keskkonnast. Arvestame teistega, teeme heategusid, jagame rõõme ja oleme mõistvad ja sallivad erinevuste suhtes.

4. ANALÜÜS

Sisehindamise analüüsis (2015 – 2019) on arvestatud Sipsiku maja ning Triinu ja Taavi maja, ühtlustatud sisehindamise tulemustega.

4.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Tugevused

 • Lasteaia sisehindamissüsteem tagab tervikliku sisehindamise ja toetab õppeasutuse arengut kõigis põhivaldkondades.
 • Juhtkond rakendab osalusjuhtimise printsiipi, kaasates personaliliikmeid ja oluliste huvigruppide esindajaid planeerimis-, tegevuste rakendamise, hindamis- ja parendamisprotsessi.
 • Organisatsioonikultuuri tugevdamine on eestvedamise üheks peamiseks prioriteediks.
 • Lasteaia väärtustel põhinev osalusjuhtimine ja sihipärane tervist edendava lasteaia põhimõtete järgimine õppeasutuse arendustegevuses.
 • Lasteasutuse juhtkond väärtustab meeskonnatööd ja organisatsiooni kui terviku kujundamiseks korraldatakse töötajatele ühiskoolitusi ja-üritusi.
 • Koos töötajatega on lahti mõtestatud arengukavas kirjeldatud põhiväärtused ning need kajastuvad lasteasutuse aasta tegevuskava eesmärkides ja rühmade tegevuskavades.
 • Sisehindamise tulemused – personali ja lastevanemate rahulolu ning ootuste uuringu tulemustega arvestamine juhtimisotsuste tegemisel.
 • Ideede ja heade praktikate jagamine õpetajalt õpetajale.

Parendused

 • Laiendada lasteaia ja kodu koostöö võimalusi põhiväärtuste propageerimisel – kõige olulisematele väärtustele keskendumine, nende ühine lahtimõtestamine ja nähtavaks tegemine töötajatele, vanematele, lastele.
 • ELIIS (e-lasteaed) infosüsteemi võimaluste maksimaalne kasutamine, mis pakub innovaatilisi ja digitaalseid lahendusi õppetöö korraldamiseks, paberkandjal dokumentide väljaprintimise vähendamine miinimumini.
 • Õpetaja abide ja õpetajaid abistavate töötajate tööalase enesetäiendamise toetamine.
 • Ühtse tervisemeeskonna loomine ja Tripsiku Tervist Edendava Lasteaia (TEL) tegevuskava koostamine.

4.2 PERSONALIJUHTIMINE

Tugevused

 • Lasteaia juhtkond on erinevate koolitusvormide kaudu toetanud asutuse töötajate enesetäiendamist ja arengut. Töötajate teadmiste ja oskuste arendamine on seotud lasteaia vajaduste ja eesmärkidega.
 • Juhtkond on toetanud töötajate professionaalset arengut julgustades kandideerima vanempedagoogiks, juhendama praktikante, omandama tasemeharidust.
 • Töötajate tunnustus- ja motivatsioonisüsteem toimib mõlemas majas.
 • Täiendkoolituse planeerimine toetab õppeaasta eesmärkide täitmist ja aitab kaasa soovitud oskuste ja pädevuste kujunemisele.
 • Loodud on positiivne ja innustav töökeskkond, mis toetab töötajate pühendumist, sisemist motivatsiooni ja koostöövalmidust.
 • Pedagoogid osalevad infotundides, ümarlaudades ja kasutavad erinevaid koosõppimise võimalusi.
 • Personal on kaasatud õppeasutuse arendamise ja sisehindamise protsessi läbi järgnevate tegevuste: rahuloluküsitlused, avatud õppetegevused, eneseanalüüsid, õppeaasta analüüsid.
 • Aastast 2017 on mõlemas majas hariduslike erivajadustega laste arendustöö koordineerija (HEVKO), kes toetab ja juhendab õpetajat erivajadustega lapse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks arendustööks, lasteasutuses pakutavate lapse arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd rühma õpetajate, tugispetsialistide ja juhtkonnaga.

Parendused

 • Pedagoogide digipädevuste tõstmine ja suurem osalemine haridusalastes koostööprojektides.
 • Arendada reflekteerimis- ja meeskonnatööoskust.

4.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Tugevused

 • Täiendatud on lastevanemate kaasamiseks rakendatavaid tegevusi ja erinevaid koostöövorme: igapäevased individuaalsed vestlused, koolitused, arenguvestlused, perepäevad, ümarlauad, lastevanemate nõustamine ja probleemide ühine lahendamine, tervisedendamise üritused, lahtiste uste päevad ning digifotoraami kasutamine laste päevategevuste jäädvustamiseks rühmas ja tutvustamiseks vanematele ning rühma listide kaudu piltide jagamine.
 • Tulemuslik koostöö ja lapsevanemate arvamustega arvestamine on toetanud laste arengut ja taganud lapsevanemate kõrge rahulolu ning lasteaia hea maine.
 • Koostöö toimimine lastevanematega põhineb vastastikusel usaldusel, dialoogil ja heasoovlikkusel.
 • Koostöö jätkamine teiste Tartu linna lasteaedade ja naaberkoolidega.

Parendused

 • Kaasata Hariduse Tugiteenuste Keskuse (HTK) spetsialiste laste arenguliste erivajaduste välja selgitamisse, lastevanemate ja pedagoogide nõustamisse.
 • Võimalusel koolituste pakkumine ja koolitusinfo jagamine lastevanematele.
 • Lastevanemate kaasamine õppe-ja kasvatustegevusse läbi e-lasteaed keskkonna ELIIS.
 • Väärtustada tervislikke eluviise, sealhulgas aktiivset liikumist koostöös peredega.

4.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE

Tugevused

 • Eelarveliste ressursside planeerimine toimub demokraatlikult ning lähtub õppeasutuse missioonist, visioonist ja õppeaasta prioriteetsetest eesmärkidest. Lasteaia eelarve planeerimisel on aluseks töötajate koosseisunimestik, sõlmitud majanduslepingud ning arengukava, milles on planeeritud asutuse arendustegevus.
 • Lasteasutuse eelarve planeerimine toimub koostöös lasteasutuse juhtkonna, hoolekogu ja lasteasutuse pidajaga.
 • Triinu ja Taavi köök toitlustab ka Sipsiku maja lapsi.
 • Toimub süstemaatiline ja planeeritud tegevus lasteasutuse materiaalsete ressursside kasutamisel ja lisavahendite hankimisel läbi koostöö, partnerluse ja heategevuse.

Parendused

 • Mõlema lasteaia õueala liigniiskusest tingitud probleemide lahendamine ja puitpalissaadi vahetusvajadus.
 • Rühmaruumide renoveerimist vajavad esmalt Põnni ja Lepatriinu rühmad, Sipsiku ja Tibu rühmades tualettruum ja rühmaruum, kabinetid eripedagoogile ja psühholoogile.
 • Suuremahuliste tööde teostamine koostöös linnavalitsusega (Triinu ja Taavi maja välisfassaad vajab renoveerimist, küttesüsteem uuendamist ja majas puudub terviklik lahendus ventilatsioonile – suveperioodil rühmades liiga kõrge sisetemperatuur).
 • Lasteaias toimub säästlik majandamine ja keskkonnahoid.

4.5 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Tugevused

 • Toimub avastusõppe metoodika osaline rakendamine, lõimivalt erinevate õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega: praktilised koolitused lastele helkur-, tuleohutuse- ja esmaabi koolitused. Laste igakülgseks meelte arendamiseks on rakendatud Montessori pedagoogika elemente ja koostatud erinevaid õppemänge.
 • Rühmades on põnevaid eakohaseid õppe-ja mänguvahendeid. Lasteaias on ka erinevaid interaktiivseid mänguasju, põrandarobotite komplekte (Bee -Bot, Matatalab, Ozobot) ja tahvelarvuteid, mida rakendatakse õppetegevuste läbiviimisel.
 • Toimib väärtustel põhinev õppe- ja kasvatustöö (projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ rakendamine) ja tervise edendamine koostöös peredega.
 • Pedagoogid toetavad eesti keelest erineva emakeelega lapsi, õppe- ja kasvatustegevustes juhendatakse individuaalselt, toimub eesti keele toetav õpe ja igakülgne perede nõustamine.
 • Rühmade omanäolisus eristub õppetegevuste planeerimisel ja rühmade aastategevuskavas.
 • Läbivaks õppe-ja kasvatustegevuste põhimõtteks on suunata lapsi märkama, uurima, avastama ning kogema ümbritsevat keskkonda, leidmaks vastuseid küsimustele ning kogetust tegema järeldusi.
 • Lasteaia õppeprotsessi rikastab pedagoogide poolt läbiviidud üritused ja peod sh teatrifestival.
 • Rühmades on aktiivselt kasutusel blogid, facebook`i grupid ja koduleheküljed, läbi mille toimub pidev infovahetus, sealhulgas lastevanemate järjepidev teavitamine rühmas toimuvast.
 • Laste osalemine PRIA ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektides, mis toetavad lasteaia õppe- ja kasvatustegevust – aktiivõppeprogrammid, õppekäigud, matkad loodusesse ja mahetalude külastus jm.
 • Ujumise algõpetuse võimaldamine lastele Triinu ja Taavi maja basseinis.
 • Sipsiku maja iga aastane heategu on saanud tunnustust ja positiivset tagasisidet lastevanematelt ning teistelt huvigruppidelt.

Parendused

 • Kasutada õppetegevustes nüüdisaegseid õpikäsitusi – avastusõpe, õuesõpe, projektõpe jne.
 • Õppevahendite mitmekesistamine – lego, digi- ja robootikavahendite kasutamine.
 • Kaasata õpetajaid aktiivsemalt kirjutama õppekava toetavaid projekte.
 • Laste huvide ja algatustega arvestamine ning laste kaasamine õppeprotsessi planeerimisse.
 • Eesti keelest erineva emakeelega laste (kõne) arengu toetamine, analüüsimine ja lastevanemate nõustamine.
 • Arendada laste loovust läbi kõigi ainevaldkondade.
 • Digi-innovatsiooni ja muutunud õpikäsituse rakendamine.

5. LASTEASUTUSE ARENGU VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD

5.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Kahe lasteaia ühine sünergia ja koostöö igal tasandil, visiooni ja missiooni elluviimisel. Ühiseid väärtusi jagava teadliku ja efektiivse meeskonna loomine.

5.2 PERSONALIJUHTIMINE

Ühiseid väärtusi jagava teadliku ja aktiivse meeskonna loomine. Pedagoogilise personali innustamine oma individuaalsuse, loovuse ja initsiatiivi väljendamisel ja teadmiste rakendamisel asutuse arendustegevuses sh õppetegevuse kõigis valdkondades.

5.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Koostöö huvigruppidega toetab lapse ja lasteasutuse arengut.

5.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE

Ressursside juhtimine on mõistlik ja säästlik, mis tagab lapse arenguks ja personali tööks parima keskkonna.

5.5 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Koostöös lapsevanemaga toetada lapse igakülgset arengut, võimaldada lapsel õppida ja mängida turvalises ning võimalusterohkes keskkonnas (sotsiaalne, loodus-ja tehiskeskkond) koolivalmiduse saavutamisel.

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

Arengukava kinnitatakse vastavalt lasteaia pidaja kinnitatud korrale. Arengukava vaadatakse läbi ja analüüsitakse eelarveaasta lõpus. Arengukava muutmisvajadust hindab lasteaia juhtkond pärast kalendriaasta lõppu. Ettepanekuid muudatuste ja paranduste kohta saavad teha kõik töötajad ja lapsevanemad läbi hoolekogu. Kõik põhjendatud muudatused ja ettepanekud kooskõlastatakse lasteaia hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus.
Lasteasutuse arengukava on avaliku teabe seaduse alusel avalikustatud lasteasutuse veebilehel.

7. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2020-2026

7.1  EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Põhieesmärk:  Kahe lasteaia ühine sünergia ja koostöö igal tasandil, visiooni ja missiooni elluviimisel.

Tartu-lasteaed-Tripsik-arengukava-2020-2026-11

7.2 PERSONALIJUHTIMINE

Põhieesmärk: ühiseid väärtusi jagava teadliku ja aktiivse meeskonna loomine. Pedagoogilise personali innustamine oma individuaalsuse, loovuse ja initsiatiivi väljendamisel ja teadmiste rakendamisel asutuse arendustegevuses sh õppetegevuse kõigis valdkondades.

Tartu-lasteaed-Tripsik-arengukava-2020-2026-12

7.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Põhieesmärk:  koostöö huvigruppidega toetab lapse ja lasteasutuse arengut.

Tartu-lasteaed-Tripsik-arengukava-2020-2026-13

7.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE

Põhieesmärk: Ressursside juhtimine on mõistlik ja säästlik, mis tagab lapse arenguks ja personali tööks  parima keskkonna.

Tartu-lasteaed-Tripsik-arengukava-2020-2026-14

7.5 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Põhieesmärk: Koostöös lapsevanemaga toetada lapse igakülgset arengut, võimaldada lapsel õppida ja mängida turvalises ning võimalusterohkes keskkonnas ( sotsiaalne, loodus-ja tehiskeskkond) koolivalmiduse saavutamisel.

Tartu-lasteaed-Tripsik-arengukava-2020-2026-15Tartu-lasteaed-Tripsik-arengukava-2020-2026-16

Tartu-lasteaed-Tripsik-arengukava-2020-2026-17

 

Jüri Mölder linnasekretär (allkirjastatud digitaalselt)

Tartu Lasteaed Tripsik arengukava 2020-2026 PDF