Kiusamisest vabaks metoodika

Kiusamisest vabaks! metoodika

Tartu Lasteaed Tripsik on liitunud „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga.

Programmi „Kiusamisest vabaks!” eesmärk on luua lasteaia  laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Kiusamisest vabaks” programmi neli põhiväärtust  on sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Organisatsioon Red Barnet ja Taani kroonprintsessi Mary Fond on välja töötanud ennetava kiusamisvastase programmi lasteaedadele.  Alates aastast 2007 on Taani lasteaedades ja algklassides rakendatud kiusamisvastast programmi, mida on pidevalt täiendatud uute materjalidega. Mõlemad „Kiusamisest vabaks” kohvrid on välja töötatud kiusamise võimalikult varaseks ennetamiseks, nii et juba lasteaias ja algklassides tekiksid laste vahel head ning sõbralikud suhted.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Eestis on metoodika maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Kiusamisest Vabaks