Tartu lasteaed TRIPSIK andmekaitsetingimused

 1.  Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

1.1    Tartu lasteaed Tripsik töötleb isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.
1.2    Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
1.3    Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.
1.4    Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusestisikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

 1.  Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

2.1    Tartu lasteaed Tripsik poolt korraldatavatele üritustele registreerumiseks töötleme Teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber), et tagada Teile koht üritusel, saata üritusega seonduvat infot ning võtta ühendust tõrgete korral.
2.2    Kui soovime kasutada Teie andmeid tulevikus toimuvate ürituste kohta info saatmiseks, küsime Teilt selleks eelnevalt nõusolekut.
2.3     Avalikustame enda asutuse kodulehel ja/või asutuse poolt hallatavates sotsiaalmeedia kanalites pilte/videomaterjali avalikest üritustest (näiteks vabaõhuüritused, kontserdid). Kui tegemist ei ole avalikus kohas toimuva jäädvustamise või avaliku üritusega, küsime Teilt piltide/videomaterjali avalikustamiseks nõusolekut .
2.4    Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile vastamise eesmärgil.

2.4.1    Kui peame Teile vastamiseks tegema täiendavaid järelpärimisi, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.
2.4.2    Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast edastamisest.
2.4.3    Seaduse kohaselt peavad kirjavahetuse andmed olema nähtavad dokumendiregistri avalikus vaates, mistõttu registreerime eraisikute poolt saadetud kirjad nimetatud registris. Eraisikust kirja saatja või saaja nime me ei avalikusta ning dokumendiregistri avalikus vaates on nähtavad üksnes eraisikust saatja või saaja nime initsiaalid. Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Sellised kontaktandmed on dokumendiregistris avalikud.

 1.  Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

3.1.    Kui dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see dokumendiregistrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele.
3.2.    Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, riiklikele registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteemi ja Eksamite Infosüsteemi, Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile).
3.3.    Lisaks väljastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

 1.  Isikuandmete säilitamine

4.1.    Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
4.2.    Üritustele registreerunute andmeid säilitame mõistliku ajaperioodi vältel pärast ürituse toimumist, misjärel need kustutatakse.
4.3.    Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

 1.  Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine

5.1.    Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
5.2.    Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

 1.  Teie õigused

6.1.    Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Tartu lasteaed Tripsik poole e-posti aadressil tripsik@tartu.ee. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.
6.2.    Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas Tartu lasteaed Tripsik töötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

6.2.1    Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.
6.2.2    Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
–    kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
–    kahjustada riiklikku julgeolekut;
–    takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

6.3     Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
6.4    Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
6.5    Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

6.5.1    Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.

6.6    Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 1.  Andmekaitsespetsialist
  Tartu lasteaed Tripsiks on määratud andmekaitsespetsialist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 37-39. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@raad.tartu.ee.
 2. Küpsised Tartu lasteaed Tripsik kodulehel:

Kasutame küpsiseid, et aidata teil tõhusalt navigeerida ja teatud funktsioone täita. Küpsised, mis on liigitatud kui Vajalikud”, salvestatakse teie brauserisse, kuna need on olulised saidi põhifunktsioonide võimaldamiseks.

Samuti kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid, mis aitavad meil analüüsida, kuidas te seda veebisaiti kasutate, salvestada teie eelistusi ning pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame. Need küpsised salvestatakse teie brauserisse ainult teie eelneval nõusolekul.
Veebilehtedel kasutame kolmandate osapoolte teenuseid nagu CleanTalk Anti-Spam & Security, Google Analytics, Google Adwords, Microsoft Clarity, Bing ja Facebook Pixel. Need teenusepakkujad võivad teie IP-aadressi säilitada ja töödelda.

CleanTalk võib kasutada küpsiseid CleanTalk SpamFireWall funktsiooni abil veebisaidile juurdepääsu haldamiseks, selle turvamiseks ja rämpsusti eest kaitsmiseks.

Saate lubada või keelata mõned või kõik need küpsised, kuid mõne neist keelamine võib teie sirvimiskogemust mõjutada.

Isikuandmed vormides:

   • Kui Te esitate meie veebilehtedel vorme, salvestatakse Teie isikuandmed, näiteks IP-aadress, e-post, kommentaari tekst ja veebivormi väljade andmed.
   • Samuti töödeldakse Teie andmeid turvaotstarbel ja veebilehe kaitsmiseks rämpsusti eest CleanTalk pilveteenuses ning neid säilitatakse logifailides vaikimisi 7 päeva (laiendatud paketi aktiveerimisel 45 päeva). Pärast nimetatud perioodi möödumist kustutatakse need jäädavalt.
   • CleanTalk võib kasutada IP-aadresside/e-posti aadresside rämpsustegevuse teavet, et pakkuda kõigile tema teenusega ühendatud veebisaitidele sobivat rämpsustvastast kaitset. See puudutab ainult neid IP-aadresse/e-posti aadresse, mida kasutatakse rämpsposti saatmiseks.

 

Viimati uuendatud 27. aprill 2024