Logopeedi ja eripedagoogi korrektsioonitöö

Logopeediline töö lasteaias

Logopeedilise töö eesmärgiks on kõnepuuete varajane märkamine ja tugiteenuse pakkumine lapse kõne arengu toetamiseks.

Arendustöö põhisuunad:

  • arenguliste erivajaduste varajane märkamine;
  • lapse kõne korrigeerimine ja arendamine;
  • psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) ja peenmotoorika arengu toetamine;
  • eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks.

Töökorraldus:

  • Õppeaasta algul, septembris ja oktoobris uurib logopeed kõikide  lasteaialaste kõnet ja fikseerib tulemused.
  • Selgitab välja kõne- ja häälduspuuetega ning arenguliste erivajadustega lapsed.
  • Teavitab lapsevanemat  kirjalikult, kui lapsel on vajadus   osaleda  logopeedilistes tegevustes.
  • Logopeedi arendustegevused toimuvad nii individuaal- kui ka grupitegevustena.
  • Logopeed arvestab ajagraafiku planeerimisel rühmade päevakava ja nädala

Logopeedi koostöö rühmaõpetajate ja vanematega:

   • edastab vajadusel harjutusvara lapsevanemale;
   • osaleb  erivajadustega lapsele individuaalse arenduskava koostamisel;
   • osaleb laste arengu ümarlaudades;
   • vajadusel osaleb rühmas lapse arenguvestlustel;
   • tutvustab lastega tehtavat logopeedilist tööd lapsevanematele nii individuaalses vestluses kui ka koosolekutel ning ümarlaudadel;
   • nõustab vanemaid ja vajadusel soovitab erispetsialistide konsultatsioone;
   • õpetajate nõustamine lapse kõne arengu toetamise ja koolipikenduste küsimustes.

Eripedagoog

Eripedagoog töötab lasteaias peamiselt lastega, kelle areng ei ole eakohane või kes vajavad täiendavat tuge kooliküpsuse saavutamiseks.
Eripedagoog tegeleb laste psüühiliste protsesside (tähelepanu, taju, mõtlemine, mälu) arendamisega. Lihtsamalt öeldes kujundab eripedagoog lapses oskust tajuda ja tunnetada maailma, tähele panna ja meelde jätta kogetut, mõelda ja arutleda nähtu üle, kuulata teisi ja väljendada ennast mõistetavalt.

Eripedagoog:

  • aitab märgata lapse arengus kõrvalekaldeid ning hindab lapse arengut;
  • nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid lapse arengu toetamises;
  • suunab lapse arengut läbi psüühiliste protsesside arendamise;
  • arendab kõne ja kommunikatsioonioskust;
  • kujundab lugemis-ja kirjutamisvalmidust ning matemaatika eeloskusi;
  • kujundab esmaseid õpioskusi ja aitab saavutada kooliküpsust;
  • ennetab õpiraskusi koolis.

Tartu Lasteaed Tripsiku eripedagoogidega saab ühendust läbi ELIIS infosüsteemi.