Eesmärgid ja põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng koostöös kodu ning lasteasutusega.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid lasteaias Tripsik:

 1. Lapse eale ja võimetele kohane, individuaalsust ning huve arvestav õpikeskkond.
 2. Avastusliku õppe rakendamisel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt.
 3. Laps tahab olla terve ning tunneb rõõmu sihipärasest liikumistegevusest.
 4. Lastel on arenenud mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.
 5. Lastel on kujunenud esmased tööharjumused.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 • Lapsest lähtuv õpetamine, süsteemse ja igakülgse arendamise tagab kindel päeva- ja tegevuskava
 • Loovuse ja omaalgatuse toetamine läbi avastusõppe
 • Laste arendamisel lähtutakse üldpõhimõttest: lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale
 • Kõik tegevused on omavahel lõimitud ja pedagoogid kasutavad lastega tegevustes alati mängu ja õpetamist läbi mängu.
 • Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad.
 • Lapsele luuakse keskkond, mis pakub valikuvõimalusi mängimiseks ja õppimiseks
 • Tegevusi korratakse, kuna need aitavad lapsel leida rütmi; traditsioonid ja kindlad kombed on laste arenguks vajalikud
 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • Igakülgne koostöö lastevanematega laste kooliküpsuse saavutamisel
 • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • Lapsele turvatunde ja  eduelamuste tagamine
 • Üldõpetusliku ja avastusõppe tööviisi rakendamine
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäradega arvestamine.